Chính sách và quy định chung

ELISE  là website bán hàng thời trang trực tuyến chuyên cung cấp các sản phẩm thuộc thương hiệu ELISE  .

Khách hàng tham gia giao dịch trên ELISE là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm.

Sản phẩm giao dịch trên ELISE bao gồm các sản phẩm thời trang.

Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trên ELISE phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.  ELISE sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm cung cấp trên ELISE.

Bằng việc tham gia giao dịch trên ELISE , khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://elise.vn đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.